SID Green Product Kit

 

                                                     (SID GPK (Green Product Kit

היא ערכת מוצר מפורטת המציגה את יתרונות ותכונות המוצר הירוק ברמה המעשית והטכנית. ערכת המוצר משמשת לשיווק המוצר כמוצר ירוק ושילוב המוצר ע"פ תקנים מקובלים בפרויקטים ירוקים (קבלת ניקוד).

תיק המוצר נבנה על פי תו האיכות SID QA. תו איכות שמאחוריו תהליך הערכה מקצועי ואובייקטיבי לבחינת מוצרים, חומרים, שיטות וטכנולוגיות חדשות. במסגרת תהליך SID QA צוות מומחים בהובלת ד"ר אדריכל נעם אוסטרליץ בוחן באופן שיטתי טכנולוגיות חדשות בעלות פוטנציאל לפתרון בעיות מהותיות בעולם הבנייה. 

רקע: 

תקני בנייה ירוקה כגון 5281 (התקן הישראלי לבנייה ירוקה) או LEED (תקן בינלאומי) הפכו בשנים האחרונות לחלק מהדרישות לרישוי מבנים וב-2021 יהפכו לחובה ברמה הארצית. תהליך קבלת התקן כולל תיעוד של פעולות תכנון והצהרות על שילוב חומרים וטכנולוגיות שיכולים לשפר את ביצועי המבנה ואיכות הסביבה לפי קריטריונים מוגדרים. בתהליך התקינה של המבנה נדרש להגיש לגוף הבודק הצהרות, מסמכים והוכחות לכך שהשיטות, החומרים והטכנולוגיות בפרויקט ראויות לניקוד. לשם מיצוי הניקוד הפוטנציאלי נדרשת היכרות עמוקה עם: המוצר, שיטות הייצור,מוצרים משלימים וקטגוריות מוצר.

SID GPK – ערכה הכוללת את הפרטים הבאים:

   מידע מקצועי המיועד למתכננים ויועצי בנייה ירוקה.

  • תיאור הבעיה, המצב הקיים בשוק ותחום הפתרון.
  • רקע אודות המוצר, שימושים אופיינים ויתרונות יחסיים.
  • תמצית התכונות המהותיות שלו שהופכות אותו לירוק.

תיאור האופן שבו ניתן לקבל ניקוד בשילוב המוצר בפרויקט.

  • טבלת ניקוד פוטנציאלי – פירוט הסעיפים לקבלת ניקוד וכמות.
  • הערות למלווה בנוגע לאופן ההתעדה והמלצות חישוב והגשה.
  • רשימת המסמכים הנלווים הנדרשים להוכחת כל סעיף.

המסמכים והאישורים הנדרשים כהוכחות לעמידה בדרישות התקן.

  • מסמכי התעדה מהיצרן, אישורים, תקנים ובדיקות שנערכו למוצר
  • הפניה לאתר מוצר ויצרן, דפים טכניים ומדריכי יישום.
  • קישור להגדרות עדכניות לגבי תחומים שבהם המוצר רלוונטי.
  • מידע עדכני לגבי דרישות הרשויות/עיריות/ממשלה לדירוג.

חשוב להדגיש, תקני בנייה ירוקה ניתנים למבנה בכללותו (לא למוצרים/טכנולוגיות) בין היתר על בסיס החומרים והטכנולוגיות המשולבים בו.לא ניתן לקבל אישור גורף ואחיד לכך שהמוצר יקבל תמיד ניקוד מסוים בתקינת מבנה, הניקוד הוא תמיד ספציפי למקרה. ניתן וכדאי, בתהליך נפרד, להגיש בקשה לקבלת תו ירוק למוצר. מוצר בעל תו ירוק הוא אחד מן הקריטריונים המקנים ניקוד בתקן בנייה ירוקה.

הערכה מיועדת להפצה על ידי החברה המייצרת/משווקת את המוצר וכן על ידי SID. 

הערכה דיגיטלית וזאת על מנת לשמור על עדכניות ביחס לדרישות התקינה המשתנות.

עם אישור הגורם המזמין לתוכן הערכה היא תעלה כדף מידע עם נספחים באתר SID, בנוסף להפצה ממוקדת ואישית לחברים בקהילת SID, קהילה בה חברים דמויות מובילות מעולמות הבנייה הירוקה והבנייה המתקדמת.

ערכת טמבור

ערכת תרמלייף

ערכת פלרם סנבוקס